2023 Regulamin IARU HF

Przeczytaj przed zawodami.

Mistrzostwa Świata IARU HF 2023

1. Kryteria udziału: Licencjonowani krótkofalowcy z całego świata.

2. Cel: Nawiązanie jak największej liczby łączności z jak największą liczbą innych krótkofalowców na całym świecie, szczególnie ze stacjami centralnymi IARU (HQ), w pasmach 160, 80, 40, 20, 15 i 10 metrów.

3. Data i czas trwania: Drugi pełny weekend lipca, początek o 12:00 UTC w sobotę, koniec o 12:00 UTC w niedzielę (8-9 lipca 2023). Zarówno stacje z jednym operatorem jak i z wieloma operatorami mogą pracować w zawodach przez pełne 24 godziny.

4. Kategorie uczestnictwa:

4.1. Single Operator (stacje z jednym operatorem)

4.1.1. Kategorie

4.1.1.1. Phone (tylko fonia) – z podziałem mocy nadajnika: High, Low i QRP

4.1.1.2. CW (tylko telegrafia) – z podziałem mocy nadajnika: High, Low i QRP

4.1.1.3. Mixed (fonia i telegrafia) – z podziałem mocy nadajnika: High, Low i QRP

4.1.2. Jedna osoba wykonuje wszystkie czynności związane z obsługą radiostacji oraz logowaniem łączności.

4.1.3. Nie jest dozwolone korzystanie z sieci powiadamiających (DX Cluster), packet radio, dekoderów wielokanałowych (np. CW skimmer). Stacje Single Operator, które używają sieci powiadamiających, packet radio lub dekoderów wielokanałowych, będą sklasyfikowane w kategorii Single Operator Unlimited.

4.1.4. Wszyscy operatorzy stacji muszą przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących krótkofalarstwa właściwych dla kraju, z którego pracują.

4.1.5. Stacje z jednym operatorem mogą emitować w każdym momencie tylko jeden sygnał.

4.2. Single Operator Unlimited (stacje z jednym operatorem)

4.2.1. Kategorie

4.2.1.1. Phone (tylko fonia) – z podziałem mocy nadajnika: High, Low i QRP

4.2.1.2. CW (tylko telegrafia) – z podziałem mocy nadajnika: High, Low i QRP

4.2.1.3. Mixed (fonia i telegrafia) – z podziałem mocy nadajnika: High, Low i QRP

4.2.2. Jedna osoba wykonuje wszystkie czynności związane z obsługą radiostacji oraz logowaniem łączności.

4.2.3. Wszyscy operatorzy stacji muszą przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących krótkofalarstwa właściwych dla kraju, z którego pracują.

4.2.4. Stacje z jednym operatorem mogą emitować w każdym momencie tylko jeden sygnał.

4.3. Multi Operator, Single Transmitter, tylko Mixed Mode (stacje z wieloma operatorami, tylko z jednym nadajnikiem i tylko Mixed).

4.3.1. Stacja musi pracować na danym paśmie i używając danej emisji przez minimum 10 minut przed następną zmianą pasma lub emisji.

4.3.2. W każdym momencie dozwolona jest emisja tylko jednego sygnału.

4.3.2.1. Nie jest dozwolone naprzemienne nadawanie CQ na drugiej (lub więcej) częstotliwości na tym samym paśmie.

4.3.3. Wszyscy operatorzy stacji muszą przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących krótkofalarstwa właściwych dla kraju, z którego pracują.

4.3.4. Złamanie przepisu dotyczącego zmiany pasm spowoduje sklasyfikowanie dziennika jako tylko do kontroli.

4.4. Stacje HQ – stacje centralne organizacji członkowskiej IARU (IARU Member Society HQ Station)

4.4.1. W każdym momencie dozwolony jest jeden emitowany sygnał na każdym paśmie i emisji (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 Phone, 10 CW, 10 Phone).

4.4.2. Wszystkie stacje zaangażowane w pracę stacji HQ muszą znajdować się w tej samej strefie ITU.

4.4.3. Dozwolony jest tylko jeden znak stacji HQ danej organizacji na danym paśmie.

4.4.4. Wszyscy operatorzy stacji muszą przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących krótkofalarstwa właściwych dla kraju, z którego pracują.

5. Raport w zawodach:

5.1. Stacje centralne organizacji członkowskiej IARU (stacje HQ) nadają raport RS/RST i oficjalny skrót nazwy organizacji. Stacja Międzynarodowego Sekretariatu IARU NU1AW również liczy się jako stacja HQ. Członkowie Rady Administracyjnej IARU (IARU Administrative Council) oraz członkowie trzech regionalnych Komitetów Wykonawczych IARU (IARU Regional Executive Committees) nadają w raportach odpowiednio: „AC”, „R1”, „R2”, „R3”.

5.2. Wszystkie pozostałe stacje nadają raport RS/RST oraz numer strefy ITU, z której nadają.

5.3. Musi być zalogowany pełny raport aby łączność została zaliczona do punktacji.

6. Zaliczane łączności:

6.1. Dana stacja liczy się do punktacji tylko raz na danym paśmie i emisji.

6.1.1. Stacje Mixed mogą nawiązać łączność z daną stacją raz na każdym paśmie i każdą emisją.

6.2. Aby łączność była zaliczona do punktacji, musi być nawiązana w części pasma powszechnie przyjętej dla danej emisji.

6.2.1. Na każdym paśmie, łączność z daną stacją może być nawiązana raz na fonii (w części fonicznej pasma) i raz na telegrafii (w części telegraficznej pasma).

6.2.2. Łączności cross-mode, cross-band oraz przez przemienniki nie są zaliczane do punktacji.

6.3. W przypadku, gdy części pasm przeznaczone do pracy w zawodach są zawarte w band planach danego regionu, uczestnicy muszą ich przestrzegać.

6.4. Używanie w czasie zawodów niekrótkofalarskich metod komunikacji (np. telefonu lub internetu) w celu zabiegania o nawiązanie łączności jest niezgodne z duchem i celem regulaminu tych zawodów.

6.5. Używanie technik typu self-spotting w sieciach pakietowych lub przy użyciu innych mediów jest niezgodne z duchem i celem regulaminu tych zawodów.

7. Punktacja:

7.1. Łączności ze stacjami z własnej strefy ITU oraz łączności ze stacjami HQ lub stacjami oficjalnych urzędników IARU (zaliczanymi jako specjalny mnożnik) dają w zawodach jeden punkt.

7.1.1. Łączności ze stacjami w tej samej strefie ITU, ale znajdującymi się na innym kontynencie, dają w zawodach jeden punkt.

7.2. Łączności ze stacjami na tym samym kontynencie ale w innej strefie ITU dają w zawodach trzy punkty.

7.3. Łączności ze stacjami znajdującymi się na innym kontynencie i w innej strefie ITU dają w zawodach pięć punktów.

8. Mnożnik:

Mnożnik to liczba wszystkich stref ITU oraz stacji HQ, z którymi nawiązano łączności na każdym paśmie (ale nie emisją). Mnożnik za łączności ze stacjami oficjalnych urzędników IARU może wynieść maksymalnie 4 na danym paśmie (AC, R1, R2 i R3).

8.1. Stacje HQ oraz stacje oficjalnych urzędników IARU nie liczą się do mnożnika za strefy ITU.

8.2. Stacje oficjalnych urzędników IARU, tj. członków Rady Administracyjnej oraz Regionalnych Komitetów Wykonawczych muszą być obsługiwane osobiście przez odpowiednie osoby (rzeczywistych przedstawicieli) i mogą pracować tylko jako stacje z jednym operatorem, aby były zaliczane do mnożnika.

9. Wynik końcowy:

9.1. Suma punktów za łączności razy liczba mnożników.

10. Dzienniki zawodów:

10.1. Zgłoszenia muszą zostać przesłane do aplikacji internetowej lub wysłane pocztą nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu (1200 UTC 16 lipca 2023 r.).

10.2. Zgłoszenia elektroniczne muszą być zgodne z formatem plików Cabrillo.

10.2.1. Format pliku Cabrillo oraz jego specyfikacje można znaleźć na stronie http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/

10.2.2. Wszelkie zgłoszenia wygenerowane za pomocą komputera (w trakcie zawodów lub po zawodach) muszą zostać przesłane za pośrednictwem Internetu pod adresem http://contest-log-submission.arrl.org

10.2.3. Pliki muszą używać znaku uczestnika jako nazwy.

10.2.4. Dzienniki papierowe musi być chronologiczną listą łączności, w kolejności w jakiej łączności zostały nawiązane, bez podziału na pasma lub emisje.

10.2.5. Zgłoszenia wysłane jako załączniki poczty elektronicznej muszą zostać wysłane na adres iaruhf@arrl.org lub przez stronę http://contest-log-submission.arrl.org/

10.3. Uczestnicy mogą samodzielnie przepisać dzienniki papierowe do dziennika w formacie Cabrillo, łączność po łączności, a następnie wysłać zgłoszenie używając apletu na stronie www.b4h.net/cabforms.

10.4. Dzienniki papierowe muszą być sporządzone w porządku chronologicznym, nie podzielone na pasma i emisje, oraz posiadać wyraźnie oznaczone dla każdej łączności: pasmo, emisję, datę, czas (UTC), znaki, pełne raporty wysłane i odebrane, mnożniki i punkty za łączności.,

10.4.1. Mnożniki powinny być oznaczane w dziennikach papierowych jedynie za pierwszym razem gdy są zaliczane na danym paśmie.

10.4.2. Dzienniki papierowe zawierające powyżej 500 łączności muszą zawierać listę kontrolną (tzw. dupe sheet), czyli alfabetyczny spis znaków wszystkich stacji, z którymi

przeprowadzono łączności, w podziale na pasma i emisje.

10.4.3. Wszystkie łączności w dziennikach papierowych muszą być w porządku chronologicznym, bez podziału na pasma i emisje.

10.4.4. Dzienniki papierowe muszą zostać wysłane na adres: ARRL Contest Logs - IARU International Secretariat, Box 310905, Newington, CT 06111-0905 USA.

10.5. Wszystkie zgłoszenia papierowe muszą zawierać oficjalną stronę podsumowania zawodów (summary sheet) lub też jej wierną kopię. Na stronie tej należy umieścić pełne informacje dotyczące zawodów.

11. Nagrody:

11.1. Certyfikat otrzyma każda stacja z najwyższym wynikiem w każdej kategorii w każdej strefie ITU, każdym podmiocie DXCC oraz każdej sekcji ARRL.

11.2. Certyfikat uczestnictwa otrzyma każda stacja HQ oraz każda stacja Rady Administracyjnej i Regionalnego Komitetu Wykonawczego IARU.

11.3. Dyplom zostanie wydany każdemu uczestnikowi który nawiąże co najmniej 250 łączności lub uzyska mnożnik większy lub równy 75.

11.4. Dodatkowe nagrody mogą zostać przyznane przez poszczególne organizacje członkowskie IARU.

12. Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik akceptuje postanowienia tego regulaminu, przepisy organu wydającego jego/jej licencję krótkofalarską oraz decyzje Komitetu Dyplomowego ARRL, działającego w imieniu Międzynarodowego Sekretariatu IARU.

13. Dyskwalifikacja:

Każde zgłoszenie może zostać zdyskwalifikowane jeśli w wyniku sprawdzania dziennika jego całkowita punktacja zostanie pomniejszona o więcej niż 2%.

13.1. Dla dzienników papierowych:

13.1.1. Redukcja punktacji nie dotyczy poprawek błędów obliczeń;

13.1.2. Każde zgłoszenie papierowe może zostać zdyskwalifikowane jeśli w dzienniku pozostawione jest więcej niż 2% duplikatów, za które naliczone są punkty; oraz

13.1.3. Za każdy duplikat pozostawiony w dzienniku i znaleziony podczas sprawdzania dziennika lub sprawdzania błędnie odebranych znaków, może zostać nałożona kara w postaci usunięcia trzech łączności.

13.3. Dla dzienników elektronicznych: za każdy błędnie odebrany znak może zostać nałożona kara w postaci usunięcia jednej łączności.

14. Dodatkowe przepisy:

14.1. W przypadku sytuacji nieobjętych tym regulaminem stosowane będą wytyczne określone w ogólnych zasadach ARRL General Rules for All Contests oraz ARRL Rules for Contests on Bands below 30 MHz.

15. Dodatkowe informacje:

15.1. Pytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej contests@arrl.org lub na adres: IARU HF Contest Information, PO Box 310905, Newington, CT 06111-0905 USA.

O nas

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie.

Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Kontakt

Polski Związek Krótkofalowców
Sekretariat ZG PZK
P.O. BOX 54
85-613 Bydgoszcz 13

Contest Manager PZK
Kazimierz Drzewiecki SP2FAX
sp2fax(o)pzk.org.pl